Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen u nás, ale i v celé Evropě. Proto by neměl chybět ve vašich plánech na toulky po českých památkách.

Zámek v italském renesančním stylu nechal postavit Vratislav z Pernštejna mezi lety 1567 – 1581 jako dar pro milovanou ženu Marii Manrique de Lara. Barokní úpravy pak provedli pozdější majitelé Trauttmansdorffové a Waldstein-Wartenbergové, za účasti předních barokních umělců.  V roce 1999 byl zámek Litomyšl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Při návštěvě zámku čekají na vás dva prohlídkové okruhy:

1.       Základní prohlídková trasa – zámecké divadlo a reprezentační pokoje zámku. Na tuto prohlídku si vyhraďte 50 minut vašeho času.

2.       Prodloužená prohlídková trasa vás za 90 minut provede celým zámkem. Chcete-li zvolit tuto prohlídku, pamatujte, že musíte zámek navštívit mezi 11:00 -13:00. V červenci a srpnu pak mezi 11:00 -15:00.

Zámek Litomyšl

Historie zámku v Litomyšli

První historické zmínky o místě, na kterém dnes stojí litomyšlský zámek, jsou v Kosmově kronice z roku 981. Kosmova kronika zmiňuje pomezní hradní sídlo Slavníkovců na historické obchodní Trstěnické stezce, kterou hrad střežil. Po porážce Slavníkovců roku 995 Přemyslovcem Boleslavem II. náležela Litomyšl pod nadvládu Přemyslovců.

V polovině 12. století Vladislav II. s pomocí olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka přivádí do Litomyšle řád premonstrátů a dává jim v léno celou okolní krajinu. Mniši zde budují rozsáhlý klášter. V roce 1259 získala Litomyšl od krále Přemysla Otakara II. městská práva a v roce 1344 se klášter stává základem nového biskupství zřízeného císařem Karlem IV., druhé nejstarší po pražském. Biskupství spravovalo Litomyšl až do roku 1425, kdy je po smrti Jana Žižky vyplenili Sirotci a tím litomyšlské biskupství zaniká. Poté byli do Litomyšle dosazováni husitští hejtmané a poslední z nich Vilém Kostka z Postupic získává roku 1436 od krále Zikmunda Litomyšl s celým biskupským jměním do dědičné zástavní držby. Pod vládou Kostků Litomyšl vzkvétala a stala se důležitým centrem. Když se poslední z rodu Kostků, Bohuš III. zúčastnil roku 1547 odboje proti Ferdinadovi I. v tzv. prvním stavovském povstání, byl nucen postoupit litomyšlské panství královské komoře.

Zámek Litomyšl

Litomyšlské panství v té době zahrnuje vedle Litomyšle na 50 vsí, rozsáhlé pozemky a lesy. Ferdinand I. dával toto panství do zástavy věřitelům královské pokladny a tak se roku 1552 stává zástavním pánem Jaroslav z Pernštejna. Od roku 1567 pak získal Litomyšl Jaroslavův bratr Vratislav II. z Pernštejna zvaný Nádherný. Šlo o členy jednoho z nejmocnějších panských rodů, Vratislav II. z Pernštejna zastával funkci kancléře českého království, tedy prvního muže v zemi hned po králi.  

Vratislav II. z Pernštejna byl velmi zcestovalý muž. Navštívil Francii, Anglii a také Itálii, kde získal inspiraci pro sídlo, které později nechal vybudovat. Renesanční budova zámku byla navržena italským architektem Gioannim Baptistou Avostalisem de Sala a zámek v Litomyšli byl vybudován mezi lety 1567 -1581.

Po smrti Frebonie z Perštejna roku 1646, poslední členky rodu, byl zámek Litomyšl roku 1649 prodán německému rodu Trauttmansdorffů. Trauttmansdorffové, na rozdíl od zadlužených posledních Pernštejnů, investovali i do hospodářství, rozšiřovali rybniční síť, budovali dvory, dbali o lesy. Panství se zámkem roku 1753 vyženili Waldstein-Wartenbergové, a využívali Litomyšl jako své letní sídlo. Aby si mohli žít jako v zimě ve Vídni, zřídili v přízemí zámku divadlo pro 150 diváků, kde se začalo hrát v dubnu 1798.

Za hraběte Jiřího Waldstein-Wartenberga se roku 1823 do bytu a kanceláře v přízemí zámeckého pivovaru přistěhoval nový sládek a pozdější nájemce pivovaru František Smetana. 2. března 1824 se zde jeho ženě Barboře narodil syn Bedřich.

Řada investic do zámku a jeho okolí a náročný život šlechty prohlubovaly zadluženost panství, až roku 1885 došlo k vyhlášení úpadku a k dražbě zámku a velkostatku s 10 dvory, 500 hektary rybníků a 4500 hektary lesů. Koupil je bavorský kníže Maxmilián Karel Thurn-Taxis, kterému již patřily sousední velkostatky Rychmburk, Chroustovice a Košumberk.

Po vzniku Československé republiky byla na majetek uvalena vnucená státní správa, která byla v roce 1922 zrušena. V r. 1945 byl všechen majetek Thurn-Taxisů u nás konfiskován. Zámek v Litomyšli přešel do rukou státu, stal se kulturní památkou I. kategorie a r. 1962 byl zařazen mezi národní kulturní památky.  Dodnes je zámek státním majetkem a je spravován Národním památkovým ústavem. V roce 1999 byl zámek v Litomyšli pro jedinečnou renesanční architekturu zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.