Ubytovací řád Penzionu Bludička

Provozovatel:
Bludička s. r. o.
IČO: 07667507
se sídlem Mařákova 651, 570 01  Litomyšl

Obchodní podmínky upravující uzavření smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb (dále jen „Podmínky“)

Definice pojmů

Podmínky je označení pro tento dokument, který je svou povahou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování, která byla uzavřena mezi Ubytovatelem a Hostem.

Ubytovatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Bludička  s. r. o., IČO: 07667507 se sídlem Mařákova 651, 570 01 Litomyšl, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42836, provozující ubytovací zařízení Penzion Bludička, na adrese Mařákova 651, 570 01 Litomyšl.

Penzionem se pro účely těchto Podmínek rozumí ubytovací zařízení Penzion Bludička, na adrese Mařákova 651, 570 01 Litomyšl.

Doprovázející osobou se rozumí fyzická osoba, jejímž záměrem je být v penzionu ubytována s tím, že smlouva o (pro)nájmu pokoje bude uzavřena mezi Ubytovatelem a Hostem.

Prostory vyhrazené k ubytování se pro účely těchto Podmínek rozumí výhradně pokoj v Penzionu, který byl Ubytovatelem Hostu poskytnut k užívání.

Smluvními stranami se pro účely těchto Podmínek rozumí Ubytovatel a Host.

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Podmínky upravují používání ubytovacího zařízení, jakož i služeb s ubytováním v penzionu souvisejících.

2. Smluvní strany

Ubytovací služby Penzionu či služby s ubytováním související, využívá Host a případně též Doprovázející osoba, či osoby.

Speciální, individuální podmínky nejsou součástí těchto Podmínek, nýbrž podléhají samostatnému ujednání mezi Ubytovatelem, Hostem či třetími stranami.

3. Uzavření smlouvy o ubytování

Host je oprávněn poptat ubytovací či jiné služby poskytované Ubytovatelem osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či v jiné ústní či písemné formě, prostřednictvím rezervačního formuláře, umístěného na internetových stránkách https://www.bludicka.cz/rezervace.html či smluvního partnera Ubytovatele www.booking.com, www.previo.cz

Smlouva uzavřená za přítomnosti smluvních stran

V případě, že je o uzavření smlouvy o ubytování jednáno osobně za účasti Hosta a osoby oprávněné zastupovat Ubytovatele, je smlouva o ubytování uzavřena bezodkladnou akceptací nabídky ze strany Hosta.

Smlouva uzavřená v nepřítomnosti smluvních stran

Smlouva uzavřená prostřednictvím systému booking.com či previo.cz

Rezervací přes Booking.com či Previo.cz vstupuje Host do přímého smluvního vztahu s Ubytovatelem.
Uveřejnění poskytovaných služeb na serveru Booking.com či Previo.cz je považováno za návrh na uzavření smlouvy o ubytování ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. NOZ („Nabídka“).
Provedení rezervace ze strany Hosta prostřednictvím internetových stránek booking.com či Previo.cz je považováno za akceptaci Nabídky a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o ubytování.

4. Úplata za ubytování

5. Storno podmínky

6. Služby s ubytováním spojené

7. Práva a povinnosti smluvních stran

8. Odpovědnost za vnesené věci

Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ustanovením §§ 2945 - 2949 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

Petra Dostálová
Jednatelka společnosti